تلفن های داخلی دانشکده

شماره تلفن های بلوک ۲ آموز شی ۴۴۸۶۷۱۹۷-۴۴۸۶۷۱۶۱-۴۴۸۶۷۱۱۷-۴۴۸۶۷۱۸۵

ریاست دانشکده علوم و فنون دریایی جناب آقای دکتر امیرحسین جاوید -
گروه بیولوژی دریا خانم دکتر پرگل قوام مصطفوی داخلی: ۲۶۲۰
گروه فیزیک دریا آقای دکتر مجتبی عظام داخلی: ۲۶۲۱
گروه صنایع دریایی آقای دکتر سعید کاظمی داخلی: ۲۶۱۴
گروه شیمی دریا آقای دکتر علی ماشین چیان مرادی داخلی :۲۶۱۵
مدیر پژوهش دانشکده خانم دکتر سارا اله یاری بیک داخلی ۲۶۱۷

 

رییس آموزش دانشکده علوم فنون دریایی خانم غزاله شرفی داخلی: ۲۶۲۳
کارشناس آموزش دانشکده آقای مهدی قربانی داخلی: ۲۶۲۲
کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی آقای حبیب اله رئوف داخلی :۲۶۱۸
کارشناس پژوهش دانشکده خانم الهه پورصادق داخلی: ۲۶۱۶
مسئول دفتر ریاست دانشکده آقای احمد احمدپور داخلی: ۲۶۱۲
مدیر امور عومی آقای محمود پاشایی داخلی: ۲۳۰۱
آبدارخانه طبقه ششم آقای رضازاده داخلی: ۲۶۳۲