گروه های تخصصی و تاریخ جلسات گروه ها

ردیف

نام گروه تخصصی

برنامه هفتگی گروه ها

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

اعضای تمام وقت

اعضای نیمه وقت

تاریخ جلسات گروه

۱

بیولوژی دریا

خانم دکتر پرگل قوام مصطفوی

خانم دکتر پرگل قوام مصطفوی

آقای دکتر علی ماشین چیان مرادی

آقای دکتر احسان رمضانی فرد

خانم دکتر شهلا جمیلی

جدول مربوطه

۲

شیمی دریا

آقای دکتر علی ماشین چیان مرادی

آقای دکتر علی ماشین چیان مرادی

آقای دکتر محمد هادی گیویان راد

-

جدول مربوطه

۳

فیزیک دریا

آقای دکتر مجتبی عظام

آقای دکتر مجتبی عظام

خانم دکتر سارا الله یاری بیک

آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

جدول مربوطه در سال ۹۶

-

صنایع دریایی

آقای دکتر سعید کاظمی

آقای دکتر امیرحسین جاوید

آقای دکتر سعید کاظمی

آقای دکتر مجید قدسی حسن آباد

آقای دکتر فرهود آذرسینا

آقای دکتر محمد اسدیان قهفرخی

-

 

جلسات گروه در ۹۶