گروه های تخصصی و تاریخ جلسات گروه ها

ردیف

نام گروه تخصصی

برنامه هفتگی گروه ها

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

اعضای تمام وقت

اعضای نیمه وقت

تاریخ جلسات گروه

۱

بیولوژی دریا

خانم دکتر پرگل قوام مصطفوی

خانم دکتر پرگل قوام مصطفوی

آقای دکتر علی ماشین چیان مرادی

آقای دکتر احسان رمضانی فرد

خانم دکتر شهلا جمیلی

جدول مربوطه

۲

شیمی دریا

آقای دکتر علی ماشین چیان مرادی

آقای دکتر علی ماشین چیان مرادی

آقای دکتر محمد هادی گیویان راد

-

جدول مربوطه

۳

فیزیک دریا

آقای دکتر مجتبی عظام

آقای دکتر مجتبی عظام

خانم دکتر سارا الله یاری بیک

آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

جدول مربوطه در سال ۹۶

-

صنایع دریایی

آقای دکتر سعید کاظمی

آقای دکتر امیرحسین جاوید

آقای دکتر سعید کاظمی

آقای دکتر مجید قدسی حسن آباد

آقای دکتر فرهود آذرسینا

آقای دکتر محمد اسدیان قهفرخی

آقای دکتر علیرضا ابراهیمی

-

 

جلسات گروه در ۹۶