الزام دریافت کد اخلاقی از دانشگاه علوم پزشکی

قابل توجه دانشجویانی که در طی مراحل تصویب پروپوزال می باشندو روی موجودات زنده و خون تحقیق می نمایند: 

نامه دریافت کد اخلاقی

مدارک دریافت کد اخلاق

آخرین اطلاعیه در خصوص زمان دریافت کد اخلاق پزشکی (خرداد ۹۶)

مرکز تحقیقات کاربردی بیوفوتونیک واحد