لیست رشته های آتی دانشکده

ردیف              نام رشته                    مقطع     
1     دریا نوردی گرایش بندر و کشتیرانی ارشد
2 زمین شناسی دریایی ارشد
3 زیست فناوری دریا ارشد
4 مدیریت بازرگانی دریایی ارشد
5 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای ارشد
6 معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک ارشد
7 مهندسی سواحل ارشد
8 شیمی - شیمی دریا دکتری
9 زیست شناسی دریا - آلودگی دریا دکتری
10 زیست شناسی دریا - گیاهان دریایی دکتری
11 مهندسی عمران -سواحل ، بنادر و سازه های دریایی دکتری