آیین نامه هاو بخشنامه های پژوهشی

کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های موجود در معاونت پژوهشی (لینک معاونت پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات)

آیین نامه نگارش پایان نامه

بخشنامه کمک هزینه پایان نامه و رساله

شرایط اضافه شدن اسم استاد راهنما پس از تصویب پروپوزال ارشد و دکتری

مراحل اضافه نمودن، حذف یا تغییر اساتید راهنما یا مشاور

مراحل تغییرات جزئی در عنوان پروپوزال پس از تایید نهایی

مدارک مورد نیاز جهت تسویه حساب دانشجویان ارشد و دکتری

شرایط دریافت جایزه چاپ مقاله

فرم تشویقی چاپ مقالات

جدول اکسل مربوط به تشویقی چاپ مقالات

بخشنامه دسترسی به isc و jcr

نحوه ارائه مقاله جهت دفاع و تخصیص نمره و تسویه حساب دکتری

مراحل تصویب پروپوزال ارشد

مراحل تصویب پروپوزال دکتری

عدم امکان دفاع پیش از موعد

عدم دسترسی به اساتید راهنما و مشاور

چاپ کتاب به جای چاپ مقاله

بخشنامه سازمان مرکزی در خصوص دفاع پس از ۵ ترم ثبت نام رساله

دفاع از رساله پس از ۵ ترم ثبت نام

چارت (روند ارائه پروپوزال تا دفاع نهایی و تسویه حساب ارشد)

چارت (روند ارائه پورپوزال تا دفاع نهایی و تسویه حساب دکتری)

بخشنامه مجوز دفاع دکتری با ارائه چک لیست

چک لیست جهت تکمیل مشخصات مقالات دانشجویان دکتری (مجوز دفاع)

ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز

پیوست ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز (پیوست نامه فوق)

عدم ذکر نام افراد غیرمرتبط در مقالات مستخرج از پایان نامه

تمدید مهلت مقاله دوم جهت تسویه حساب جهت دانشجویانی دکتری که مشمول نظام وظیفه نیستند.

ارزیابی کیفی رساله های دکتری برای ورودی های ۹۵ به بعد