کد پرسنلی اساتید گروه ها و ساعات حضور

ردیف گروه نام و نام خانوادگی کد پرسنلی
1 صنایع دریایی دکتر امیر حسین جاوید 39
2 بیولوژی دریا دکتر پرگل قوام مصطفوی 2388
3 بیولوژی دریا دکتر شهلا جمیلی 3659
4 بیولوژی دریا و شیمی دریا دکتر علی ماشین چیان مرادی 2255
5 بیولوژی دریا دکتر احسان رمضانی فرد  2774
6 شیمی دریا دکتر محمد هادی گیویان راد  
7 صنایع دریایی دکتر فرهود آذرسینا  
8 صنایع دریایی دکتر سعید کاظمی 2725
9 صنایع دریایی دکتر محمد اسدیان قهفرخی 2528
10 فیزیک دریا دکتر مجتبی عظام 2267
11 فیزیک دریا دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی 8996
12 فیزیک دریا دکتر سارا الهیاری بیک 2669